Friskrivning

vilkafonder.se (Stockcess AB) hädanefter benämnt ’BOLAGET’ står ej under Finansinspektionens tillsyn. BOLAGET följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

Materialet på SIDAN samt information i TJÄNSTEN utgör inte tillhandahållande av individuell personlig investeringsrådgivning från BOLAGET enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet på SIDAN eller information i TJÄNSTEN skall inte i något fall uppfattas som individuella personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att BOLAGET utarbetar eller sprider individuella personliga investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser.

Samtliga besökare av webbsidan, vilkafonder.se hädanefter benämnd ’SIDAN’ samt prenumeranter av bevakningstjänsten, ’TJÄNSTEN’, förutsätts ha tagit del av följande information:

Kunder utanför Sverige

Materialet som finns på SIDAN eller signaler distribuerade via TJÄNSTEN riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Om rekommendationerna och potentiella intressekonflikter

Rekommendationerna är generella samt standardiserade och utgör inte individuell personlig rådgivning.

Bolaget har antagit en instruktion (Instructions for Handling Conflicts of Interest) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter. För bolagets ledamöter, dess anställda, dess moder- och/eller dotterbolag eller dess närstående personer hos Bolaget kan ingen del av dess eventuella ersättning direkt eller indirekt hänföras till ett enskilt uppdrag eller en specifik rekommendation.

Risker

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren av rekommendationen uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

Ansvarsbegränsning

Rekommendationen har sammanställts utifrån källor och använder teknik som Bolaget bedömt som tillförlitliga. Bolaget svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav. Mottagaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna rekommendation och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

Bolaget svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av den generella och standardiserade rekommendationen eller dess innehåll.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Bolaget:s medgivande. Rekommendationerna får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Investeringsrekommendationer avseende fonder

Bolagets generella och standardiserade rekommendationer är automatiskt genererade och metoden för framtagande bygger på så kallad teknisk analys vilket utförs på ett konsekvent och dokumenterat sätt utifrån fastställda regler kopplade till taktisk tillgångsallokering. Det exakta regelverket består av äganderättsligt skyddade modeller där underliggande data har sammanställts från källor som Bolaget har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Bolaget följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran.

Standardiserad rekommendationsstruktur

Fondbevakning/marknadsbevakning; Bolagets rekommendationsstruktur består av tre rekommendationer; köp, behåll och sälj. Rekommendationerna grundas på totalavkastning, exklusive direktavkastning, på 12 till 36 månaders sikt.

Historik för Bolagets investeringsrekommendationer

Kontakta oss

Potentiella intressekonflikter avseende aktier

Alla signaler produceras av Bolaget. Alla generella investeringsrekommendationer baseras på publikt tillgänglig information.

Observera att det kan förekomma att Bolaget, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, i de bolag/finansiella instrument som nämns i investeringsrekommendationen.

Ingen av bolagets ledamöter, dess anställda, dess moder- och/eller dotterbolag eller dess närstående personer har insyn i de analyserade bolagen på ett sådant sätt att en potentiell intressekonflikt kan uppstå. Ingen av ovan har heller positioner, långa eller korta, som överstiger 0,5 procent, i enlighet med metoden för beräkning av positioner (EU) nr 236/2012 och kapitlen III och IV i förordning (EU) nr 918 212,  av det utestående aktiekapitalet i de analyserade bolagen.