Taktisk tillgångsallokering

Kunskapsbas

Vad är taktisk tillgångsallokering

På rätt plats vid rätt tidpunkt

Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan olika tillgångsklasser, ex. aktier och räntebärande värdepapper. Till skillnad mot andra investeringsstrategier så tillåts fördelningen i taktisk tillgångsallokering variera över tid.

Strategisk och taktisk fördelning

I alla investeringsstrategier finns det interna placeringsregler som anger i vilka tillgångsslag medlen får placeras – den strategiska tillgångsfördelningen. I det fall regelverket ger rätt att utifrån angivna ramar styra fördelningen inom tillgångsslagen kallas det taktisk allokering.

Den taktiska allokeringen syftar till att maximera avkastningen i portföljen genom rätt positionering gentemot det tillgångsslag som i ett kort- till medellångt perspektiv (normalt 1-12 månader) förväntas generera bäst avkastning. Att aktier i ett långsiktigt perspektiv genererat bättre avkastning än räntebärande papper är känt för de flesta. Dock kan aktiemarknaden och/eller enskilda branscher under vissa perioder vara övervärderade med påföljd att kurserna faller kraftigt. Under dessa perioder är det naturligtvis alla investerares målsättning att i mesta möjliga mån undvika en exponering mot dessa och vice versa när aktiemarknaden utvecklas väl.

Vår investeringsprocess

 1. Grundurval. Av de drygt 4 000 fonder som är tillgängliga för den svenska småspararen har vi valt ut totalt 11 fonder inom olika tillgångsslag (ex. aktier, räntor), marknader (ex. USA, Sverige, Asien), branscher (ex. teknik, läkemedel, fastigheter, småbolag). Urvalet är genomfört på ett sådant sätt att valda fonder har så låg inbördes korrelation (styrka och riktning i prisförändring) som möjligt. Detta är viktigt ur riskspridningsaspekt då anledningen till fler tillgångar är sänkt risk inte ökad eller oförändrad risk. 

 2. Utöver dess inbördes korrelation har vi valt fonder som ligger i topp i dess kategori sett till Sharpekvot
  (avkastning sett till tagen risk) samt de med lägst avgift

 3. Slutligen har vi valt fonder som har handel samma dag, detta för att minimera tiden utanför marknaden vid fondbyten.

 4. Allokering. Den sista handelsdagen varje månad genomför vi en analys av ingående fonder där vi analyserar fondens trend (en tydlig och kontinuerlig rörelse, antingen uppåt eller nedåt) samt trendens momentum (styrkan och ihålligheten i rörelsen).

  De 3 fonder som har positiv trend (uppåtgående) samt högst momentum väljs inför nästkommande månad.
  1/3 av kapitalet placeras i respektive fond. I det fall en eller flera fonder redan ägs behålls dessa.
  Vid för stor differens (>10%) mellan fonderna likaviktas dessa vid ombalanseringstillfället.

Studier och litteratur

 • Faber, Mebane T. and Eric W. Richardson (2009). The Ivy Portfolio: how to invest like the top endowments and avoid bear markets. New York: John Wiley & Sons. p. 133. ISBN 978-0-470-28489-6.
 • Bogle, John C. (1999). Common Sense on Mutual Funds. New York: John Wiley & Sons. p. 66. ISBN 0-471-39228-6. 
 • Ehrhardt, Michael C.; Wachowicz Jr., John M. (1990). ”Tactical Asset Allocation – a tool for the individual investor”. Review of Business. Business Research Institute, St.John’s University12 (3): 9–14. ISSN 0034-6454.

Redo att ta kontroll över ditt fondsparande?

Skapa ett konto idag och låt oss stödja dig i ditt långsiktiga sparande!